Zsidro
ANDRÁSSY ÚTI SZALON
1061 Budapest,
Andrássy út 17.
info@zsidro.net
06 1 342 73 66
ZSIDRÓ HOME
1126 Budapest,
Beck Ö. Fülöp utca 10.
zsidr@me.com
06 1 224 03 20

Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a ZSIDRÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által végzett adatkezelési tevékenységekről

A ZSIDRÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Hajszalon) a működése során a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységeket végez, amelyekkel összefüggésben fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit, körülményeit.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 4. cikkében meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Személyes adatait a Hajszalon kezeli, azonban vannak olyan technikai műveletek, amelyekhez külső segítséget, adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe, aki a nevében és utasításainak megfelelően az adatok feldolgozását végzi. Amennyiben a személyes adatok a konkrét adatkezelések egyedi adatkezelési tájékoztatójában megjelölt harmadik személy/ek részére továbbításra kerülnek, úgy azokat önálló adatkezelőként a továbbiakban ők is kezelik.

Az adatkezelő megnevezése:

ZSIDRÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Zsidró Kft.)

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei:

Székhelye: 1065 Budapest, Andrássy út 17. E-mail címe: info@zsidro.net
Webcíme: www.zsidro.net
Telefonszáma: +36 1 342 73 66

Milyen elveket tartunk különösen fontosnak az általunk végzett adatkezelési tevékenységek során?

A Hajszalon az adatkezelési tevékenységei során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantáljuk az általános adatvédelmi rendeletben, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását.

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz a Hajszalon?

Az általunk kezelt személyes adatokat fokozott biztonsági intézkedésekkel védjük az illetéktelenek hozzáférésétől. Technikai és szervezési intézkedésekkel, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásával, a személyes adatokhoz történő hozzáférési jogosultsági rend alkalmazásával gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról, továbbá a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával védjük az érintettek magánszféráját és biztosítjuk a személyes adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását.

Milyen jogai vannak a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben?

Amennyiben a Hajszalon az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg. Az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

  • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.
  • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.
  • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és adatkezelés automatizált módon történik.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben?

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Hajszalon a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először keressen meg bennünket panaszával, amelyet minden esetben megvizsgálunk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Hajszalon kezeli az Ön adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogainak megsértették.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

A továbbiakban bemutatásra kerülnek az egyes konkrét adatkezelési tevékenységek jellemzői, körülményei, amelyek az „ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ”-ban foglaltakkal együtt értelmezendők.

Szolgáltatás előjegyzésére és az ezzel összefüggő kapcsolattartásra vonatkozó egyedi adatkezelési tájékoztató

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja, hogy a www.zsidro.net weboldal „Szalonok” megnevezésű menüpontja alatt megtalálható hajszalonok elérhetőségein keresztül bármikor kapcsolatba léphessen velünk, ennek során általános jellegű kérdéseivel fordulhasson hozzánk és szolgáltatásaink igénybevétele érdekében előjegyzést kérhessen.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

Az adatkezelés során a Hajszalon az Ön nevét (titulus/vezetéknév/kereszt név) és telefonszámát, továbbá a szolgáltatásaink igénybevételére előjegyzett időpontját, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A jelen adatkezelési tevékenység jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.
Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez megadott hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Meddig tároljuk a személyes adatait?

A Hajszalon az érintett személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a szolgáltatás igénybevételéig vagy annak elmaradása esetén az erről történő tudomásszerzés időpontjáig kezeli.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Hajszalon ügyvezetője, valamint a kapcsolattartásra szolgáló adatok kezelésével megbízott munkavállalók férhetnek hozzá.

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek továbbításra a személyes adati.

Áru megrendelésével kapcsolatos egyedi adatkezelési tájékoztató

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja a Hajszalon forgalmazott termékek megrendelésének biztosítása az Ön számára.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

Az árurendeléssel összefüggő adatkezelési tevékenység során a Hajszalon az Ön nevét (titulus/vezetéknév/kereszt név), a megrendeléssel érintett áru megjelölését, az áru mennyiségét, az áru vételárát, valamint a megrendelés időpontját, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A jelen adatkezelési tevékenység jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amelynek alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, valamint az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat Ön nem szolgáltatja hajszalonunk részére, úgy nem áll módunkban a kiválasztott terméket beszerezni az Ön számára.

Meddig tároljuk a személyes adatait?

A Hajszalon az érintett személyes adatokat a szerződés teljesítésének napjáig kezeli.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Hajszalon ügyvezetője, valamint az árumegrendelés felvételével megbízott munkavállaló/k férhetnek hozzá.

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek továbbításra a személyes adati.

Számlázással kapcsolatos egyedi adatkezelési tájékoztató

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja az áru/szolgáltatás igénybevételéért fizetett ellenértékről szóló számla kiállítása az Ön erre irányuló kérelme esetén, továbbá a Hajszalonnak a számla kiállításából eredő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettsége.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A számlázással összefüggő adatkezelési tevékenység során a Hajszalon az Ön nevét (titulus/vezetéknév/kereszt név), számlázási címét, az áru/szolgáltatás megjelölését, az áru/szolgáltatás díját, valamint a számla kiállításának időpontját, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A jelen adatkezelési tevékenység jogalapja a számla kiállítása iránti kérelem vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. A számla kiállítása (így a személyes adatok megadása) nem kötelező, azonban Ön jogosult arra, hogy ezt kérje a hajszalontól. Ebben az esetben a számla kiállításának időpontjáig a személyes adatai kezeléséhez megadott hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben az Ön által kért számla a hajszalon által kiállításra került, úgy az adatkezelés jogalapja attól az időponttól kezdve a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, amely az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ez a kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján került meghatározásra.

Meddig tároljuk a személyes adatait?

A Hajszalon az érintett személyes adatokat a számla kiállítására irányuló kérelem vonatkozásában a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a számla kiállítását követő 8 év elteltéig kezeli.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Hajszalon ügyvezetője, a számla kiállításával megbízott munkavállaló, valamint az adatfeldolgozóként eljáró könyvelő iroda férhetnek hozzá.

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek továbbításra a személyes adati.

Álláspályázatok kezelésével összefüggő egyedi adatkezelési tájékoztató

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja a Hajszalon által meghirdetett álláshelyre beérkező önéletrajzoknak és kapcsolódó dokumentumoknak a nyilvántartásba vétele és kiértékelése a kiválasztási eljárás során, továbbá a jelöltekkel való kapcsolatlétesítés, valamint az elutasító döntéssel érintett vagy az álláshirdetés hiányában jelentkezők személyes adatait tartalmazó dokumentumoknak munkaerő-piaci adatbankba történő felvétele erre irányuló kérelem esetén.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

Az álláspályázatok kezelése során a Hajszalon az Ön nevét (titulus/vezetéknév/kereszt név), születési nevét, a képmását, lakcímét (lakóhely/tartózkodási hely), postai értesítési címét, (címhely/postafiók/postai szolgáltatóhely), telefonszámát, E-mail címét, iskolai végzettségre/képzettségre vonatkozó személyes adatait, szakmai tapasztalatokra és korábbi munkahelyekre/gyakorlati helyekre vonatkozó személyes adatait, elismerésekkel/díjakkal összefüggő személyes adatait, nyelvismerettel kapcsolatos személyes adatait, járművezetői engedéllyel kapcsolatos személyes adatait, érdeklődési körre vonatkozó személyes adatait, referencia/kísérőlevélben/önéletrajzban szereplő egyéb, személyes adatnak minősülő adatait, a pályázati anyag kiállításának keltezését, a pályázat benyújtásának időpontját, továbbá az Ön aláírását. mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A jelen adatkezelési tevékenység jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.
Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez megadott hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Meddig tároljuk a személyes adatait?

A Hajszalon az érintett személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az elutasító döntéssel érintett jelentkezők személyes adatait a döntésről szóló értesítésig, a nyertes jelölt személyes adatait a személyügyi nyilvántartásának megsemmisítéséig kezeli.

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött önéletrajza és kapcsolódó dokumentumai a munkaerő-piaci adatbankunkba felvételre kerüljenek, akkor azokat ebből a célból a hozzájárulás megadásától számított 12 hónapig tároljuk.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz az adatkezelő ügyvezetője, valamint a pályázatok értékelésében és adminisztrációjában munkakörükből eredően részt vevő alkalmazottak férhetnek hozzá. Az elektronikus úton beérkező pályázatokhoz a Hajszalon tárhelyszolgáltatója, mint adatfeldolgozó is hozzáférhet.

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek továbbításra a személyes adatai.

Hivatásos fotómodellekről vagy a modellkedést önkéntesen vállaló ügyfelekről képfelvétel készítésével és képmásuk közzétételével kapcsolatos egyedi adatkezelési tájékoztató

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja, hogy hivatásos fotómodellként vagy a modellkedést önkéntesen vállaló ügyfélként Önről képfelvétel/ek készüljenek és a Hajszalon népszerűségének növelése érdekében a www.zsidro.net weboldalon, illetve a külön megállapodásban megjelölt felületen felhasználásra (közzétételre) kerüljenek.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A fotómodellkedéssel megvalósuló adatkezelés során a Hajszalon az Ön képmását és Önről a képmás alapján levonható következtetéseket, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A hivatásos fotómodellek vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatszolgáltatás elmaradása, jelen esetben az Önről történő képmás készítésének a megakadályozása azzal a következménnyel járhat, hogy a felvétel készítéséről szóló megállapodásban rögzített és Ön által vállalt kötelezettségek vonatkozásában a Hajszalon jogi igényeit érvényesítheti Önnel szemben.

A modellkedést önkéntesen vállaló ügyfelek esetében az adatkezelési tevékenység jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez megadott hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Meddig tároljuk a személyes adatait?

A Hajszalon az érintett személyes adatokat a modellkedést önkéntesen vállaló ügyfelek vonatkozásában a hozzájárulásuk visszavonásáig, a hivatásos fotómodellek esetében a felvételek készítéséről szóló megállapodásban (szerződésben) kikötött időpontig kezeli.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Hajszalon ügyvezetője, a felvételek közzétételével megbízott munkavállaló, a felvételek készítésével megbízott fotós, valamint az adatfeldolgozóként eljáró tárhelyszolgáltató férhetnek hozzá.

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek továbbításra a személyes adati.

Ügynökökkel történő kapcsolattartással összefüggő egyedi adatkezelési tájékoztató

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja a szokásos vagy az új termékeket értékesítő ügynökökkel történő kapcsolattartás áru megrendelése érdekében.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A jelen adatkezelési tevékenység során a Hajszalon az Ön nevét (titulus/vezetéknév/kereszt név), telefonszámát, valamint az e-mail címét, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?
A jelen adatkezelési tevékenység jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön

hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.
Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez megadott hozzájárulását bármely időpontban visszavonni,

azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Meddig tároljuk a személyes adatait?

A Hajszalon az érintett személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb addig az időpontig kezeli, ameddig az Önnel, mint ügynökkel való kapcsolattartás az érdekében áll.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Hajszalon ügyvezetője, valamint az áru beszerzésével és ennek érdekében az ügynök megkeresésével megbízott munkavállalók férhetnek hozzá.

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek továbbításra a személyes adati.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésével kapcsolatos egyedi adatkezelési tájékoztató

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja a Hajszalonnak az Önnel történő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A jelen adatkezelési tevékenység során a Hajszalon az Ön nevét (titulus/családinév/keresztnév), születési helyét, születési idejét, anyja nevét, életkorát, azonosító okmányainak típusát/számát, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony jellegét, a díjazás összegét, a díj fizetésének esedékességére vonatkozó adatot, az ellátandó tevékenység megnevezését és teljesítésének időpontját, a természetes személy számlavezető pénzintézetének megnevezését és a számlaszámát, az adóazonosító jelét, a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám), valamint az aláírását, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A jelen adatkezelési tevékenység jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amelynek alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, valamint az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat Ön nem szolgáltatja hajszalonunk részére, úgy a Hajszalon és Ön között a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem jön létre.

Meddig tároljuk a személyes adatait?

A Hajszalon az érintett személyes adatokat a szerződés teljesítésének napját követő 5 év elteltéig kezeli.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Hajszalon ügyvezetője, valamint az általa a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kezelésével megbízott munkavállaló, továbbá az adatfeldolgozó könyvelő férhetnek hozzá.

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek továbbításra a személyes adati.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő díj kifizetésével kapcsolatos egyedi adatkezelési tájékoztató

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja a Hajszalonnal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy számára az elvégzett tevékenysége után járó díj kifizetése.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A jelen adatkezelési tevékenység során a Hajszalon az Ön nevét (titulus/családinév/keresztnév), születési helyét, születési idejét, anyja nevét, azonosító okmányainak típusát/számát, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony jellegét, a díjazás összegét, a díj fizetésének esedékességét, az ellátott tevékenység megnevezését és teljesítésének időpontját, a természetes személy számlavezető pénzintézetének megnevezését és a számlaszámát, az adóazonosító jelét, a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám), valamint az aláírását, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, amelynek alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely jelen esetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen alapul.

Meddig tároljuk a személyes adatait?

A Hajszalon az érintett személyes adatokat a díj kifizetését követő 8 év elteltéig kezeli.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Hajszalon ügyvezetője, valamint az általa a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kezelésével megbízott munkavállaló, továbbá az adatfeldolgozóként eljáró könyvelő iroda férhetnek hozzá.

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek továbbításra a személyes adati.

Elektronikus vagyonvédelmi megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos egyedi adatkezelési tájékoztató

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja a Hajszalon és az ott tartózkodó személyek vagyontárgyainak védelme.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A jelen adatkezelési tevékenység során a Hajszalon az Ön képmását és a képmásából Önre vonatkozó következtetéseket, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, amelynek alapján az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ez a jogos érdek a hajszalon és az ott tartózkodó személyek vagyontárgyainak védelme.

Meddig tároljuk a személyes adatait?

A Hajszalon az érintettekről készült felvételeket a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (2) bekezdés alapján három munkanapig tárolja.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Hajszalon ügyvezetője, továbbá az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével és karbantartásával megbízott személyek férhetnek hozzá.

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek továbbításra a személyes adatai.

Érvényes: 2018. május 25. napjától